TINA BORN


Manga Bell, 2019
Installationsansicht / Installation view
Mungo bei Manga Bell Kamerun VII 1901 – General Müller – Kreaning, G.
(Oberkiefer / Upper jaw), 2019
Ton, Farbe, Holzkiste / Clay, paint, wooden box
(Ausführung / Realization: Beatrice Jugert / Sculpture Club)
Empore / Gallery
Kunsthaus Dahlem, Berlin